آمار نظرات
پیش بینی شما از شاخص بورس تا انتهای سال
بیش از دو میلیون
% ۶۰
کمتر از دو میلیون
% ۴۰